Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

Aan:

Wethouder mevrouw M. Poissonnier

College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad Gemeente Sluis


Cc:

Jentl van der Staal, beleidsmedewerker, Richard Schriemer, RMDO Contactambtenaar

 

Onderwerp: Kadernota Subsidiebeleid Gemeente Sluis 2022

Datum: 11 januari 2022

 

Geachte wethouder Poissonnier, geacht college en gemeenteraadsleden,

 

De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling (RMDO) wil door middel van deze brief een zienswijze uitbrengen op de Kadernota Subsidiebeleid Gemeente Sluis 2022, zoals deze gedurende zes weken ter inzage is gelegd vanaf 23 december 2021.

 

De RMDO is in zijn algemeenheid te spreken over de Kadernota, waarin voor de komende jaren als uitgangspunt wordt gekozen voor een inzet op een subsidieaanbod dat aansluit bij de gestelde beleidsdoelen, zijnde de vier programma’s uit het in februari 2021 vastgestelde visiedocument Krachtig Verbonden en diverse (kwetsbare) doelgroepen in de gemeente. Zonder specifiek in te gaan op de in hoofdstuk 5 soms summier omschreven subsidiedoelen en onduidelijk blijft wat precies wordt beoogd, heeft de RMDO voor het vaststellen van de Kadernota nog een aantal adviezen, opmerkingen en vragen.

 

Een overkoepelend beleidsdoel bij het subsidiebeleid is het versterken en ondersteunen van Burgerparticipatie. In de inleiding wordt benadrukt dat leefbaarheid van de kernen een actueel onderwerp is en blijft en de stads- en dorpsraden een grote rol en verantwoordelijkheid hebben bij het (verder) leefbaar houden van hun kernen.

”Helderheid voor inwoners en gemeente over werkwijze, verwachtingen, proces en communicatie bij Burgerparticipatie. Burgerparticipatie bijdraagt aan een betere leefomgeving in bredere zin” (Hfst. 5, pag. 12 van de Kadernota). 

Dit overkoepelend beleidsdoel spreekt de RMDO zeer aan en wij onderschrijven het belang van de stads- en dorpsraden bij het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van de 17 kernen in de gemeente Sluis. De RMDO is dan ook van mening dat alle vier de programma’s uit Krachtig Verbonden invloed hebben op en gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de kernen. In de nota lezen wij dat de koppeling tussen de voorliggende Kadernota en Burgerparticipatie nader wordt uitgewerkt in de subsidieregeling (pag. 3, laatste alinea).

De RMDO adviseert nadrukkelijk zo spoedig mogelijk de op te stellen criteria in samenspraak en samenwerking met de Stads- en Dorpasraden en de RMDO op te pakken en vast te stellen.

 

Na het lezen van de inleiding van de Kadernota, de 3e alinea, waar staat dat ondanks de inzet van talrijke vrijwilligers het in onze gemeente zichtbaar en merkbaar wordt dat de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk staat. En dit volgens de Kadernota betekent dat vrijwilligers extra aandacht verdienen en dat vrijwilligerswerk van essentieel belang is voor de samenleving en gestimuleerd dient te worden, blijft de RMDO zitten met een vraag.

De RMDO vraagt zich namelijk af waarom er verderop in de Kadernota nergens op deze mooie voornemens wordt teruggekomen of wordt ingegaan en het bij deze vaststelling blijft. Een vaststelling die in het verleden al herhaaldelijk door de RMDO ambtelijk en bestuurlijk onder de aandacht is gebracht.

De RMDO adviseert dan ook deze voornemens te schrappen of de in mooie woorden omschreven vaststelling concreet om te zetten in beleidsdaden en er uitwerking aan te geven. Door bijvoorbeeld een op doelgroepen gerichte campagne en bijeenkomsten om vrijwilligers te enthousiasmeren en te werven. Ook adviseren wij concreet voorstellen te ontwikkelen en te presenteren hoe vrijwilligerswerk beter kan worden gefaciliteerd met enige vorm van (financiële) vergoeding aan vrijwilligers.

 

De RMDO beoordeelt het als een positief punt dat in de Kadernota Subsidiebeleid de koppeling is gemaakt met vastgestelde beleidsdoelen en de verwezenlijking daarvan.

Het is ook de ervaring van de RMDO, o.a. bij de totstandkoming van de eind 2021 opgerichte Vereniging Musea West-Zeeuws Vlaanderen, dat er te weinig duidelijkheid is op basis van welke criteria subsidies nu en in het verleden worden of werden toegekend of afgewezen, waardoor een onevenredige en onrechtvaardige toekenning van subsidies is gegroeid. Er bestaat te weinig transparantie.

De RMDO adviseert met klem de nu gemaakte koppeling in stand te houden en gelijktijdig heldere, transparante en controleerbare criteria te hanteren bij het toekennen van aangevraagde subsidies.

 

De uitwerking van de regeling. Daarin staat o.a. dat het doel van de aangevraagde subsidie concreet en ‘SMART’ (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd moet worden en dat na één jaar het subsidiebeleid met een enquête naar alle subsidieontvangers wordt geëvalueerd.

De RMDO onderstreept het belang van de enquête en een goede evaluatie. Bij de vereiste dat de subsidie SMART beschreven dient te worden, stellen wij voor dat er vanuit de gemeente hulp wordt geboden of een handleiding beschikbaar wordt gesteld om tot een dergelijke beschrijving van de subsidieaanvraag te komen. Er kan van een organisatie, die nooit eerder op deze wijze een subsidieaanvraag heeft ingediend, niet worden verwacht dat zij op de hoogte is van de SMART methode of zich dit gemakkelijk eigen kan maken.

De RMDO begrijpt het inzetten van de SMART-methode bij het indienen van een subsidieaanvraag, maar adviseert het college subsidieaanvragers hierbij te ondersteunen of van een eenvoudige, in begrijpelijke taal geschreven, handleiding te voorzien om een drempelverhogend gevolg te vermijden.

 

Tot slot de communicatie. Er wordt in de Kadernota gesteld dat er voor subsidie vrij snel gekeken wordt naar een bijdrage vanuit de gemeente, terwijl er andere mogelijkheden bestaan.

De RMDO adviseert deze veronderstelling aan te pakken of op te lossen door op en via de gemeentelijke website onder het kopje “Subsidie aanvragen” ook te verwijzen naar de mogelijkheden om elders, met behulp van provinciale, nationale, Europese en particuliere subsidiewijzers, zoals de Heidemij, Mondriaanfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds, Europese Commissie, etc., subsidie aan te vragen en deze overzichtelijk per categorie (Cultuur, Sport, Onderwijs, Duurzaamheid, Natuur, Economie, e.d.) uit te splitsen en bekend en beschikbaar te maken.

 

In de Kadernota wordt ook aangekondigd dat de termijn om subsidies aan te vragen wordt vervroegd van 1 november naar 1 september.

De RMDO adviseert alle subsidieaanvragers van de afgelopen vier jaar hiervan persoonlijk op de hoogte te brengen en hierover herhaaldelijk te communiceren op de gemeentelijke website, in het ZVA en in Rondje West om te voorkomen dat organisaties te laat zijn met hun aanvraag.

 

In de werkagenda lezen wij dat het komende jaar met een communicatieplan wordt ingezet op het toelichten van de veranderingen van voorliggend beleidskader.

De ervaring van de RMDO leert echter dat gedurende de afgelopen jaren er van bij beleidsvoorstellen voorgenomen communicatieplannen in de praktijk weinig tot niets wordt gerealiseerd of voor bewoners zichtbaar of merkbaar is gemaakt.

De RMDO adviseert dan ook nadrukkelijk om dit relatief eenvoudige communicatieplan ruim voor de zomer van 2022 op te stellen en uit te voeren. Dit niet te beperken tot uitsluitend interne communicatie, maar zich vooral te richten op externe communicatie via eerder genoemde mediakanalen en op bij de gemeente bekende doelgroepen en organisaties.

 

Wij vertrouwen erop dat het college en de raad goede nota nemen van onze opmerkingen en deze in hun besluitvorming meenemen.

 

Vanzelfsprekend is de RMDO immer bereid bovenstaande verder toe te lichten of met de verantwoordelijke portefeuillehouder en leden van de raad in gesprek te gaan of onze adviesreactie toe te lichten. Aarzelt u niet om hiervoor contact met ons op te nemen.

 

Hoogachtend en vriendelijke groeten,

Namens de RMDO,

 

Voorzitter Rien Puyenbroek

Nieuw

25012022 Reactie Gemeente Transitievisie
PDF – 593,3 KB 457 downloads
27012922 Reactie Gemeente Verordening Leningen Duurzaam En Langer Thuis
PDF – 1,4 MB 470 downloads
11 01 2022 Adviesreactie RMDO Kadernota Subsidiebeleid 2022 Sluis
PDF – 142,2 KB 454 downloads
19 01 2022 M Adviesreactie RMDO Westerscheldevisie
PDF – 143,3 KB 436 downloads
19 01 2022 Adviesreactie RMDO Vitaal West Zeeuws Vlaanderen
PDF – 182,3 KB 482 downloads