De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling (RMDO) is een verbindend platform tussen de inwoners van de gemeente Sluis en het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad. Sinds haar oprichting in 2008 heeft de RMDO met behulp van meer dan 100 vrijwilligers vele zaken ter hand genomen en adviezen uitgebracht aan het gemeentelijk bestuur. De Raad geeft vorm aan burgerparticipatie zoals bedoeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Burgerparticipatie is essentieel om een stem te hebben in het gemeentelijke beleid.


Burgers voor Burgers

De gemeenteraad heeft de RMDO (voorheen RMO) in 2008 ingesteld omdat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dit vereiste. Daarmee gaf de gemeente vorm en inhoud aan Burgerparticipatie. De RMDO kreeg de taak het college van B&W en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies te geven in zaken die betrekking hebben op de Zorg, Welzijn en Cultuur in de gemeente Sluis. In november 2010 zijn aan deze opdracht de gevolgen en mogelijkheden, ten gevolge van krimp (ontgroening, vergrijzing en demografische ontwikkelingen) toegevoegd. Ook hier kunnen de adviezen zowel gevraagd als ongevraagd worden verstrekt. In 2015 is de WMO herzien en zijn de gemeentelijke verantwoordelijkheden en taken opnieuw beschreven.  Daarbij is veel aandacht gegeven aan de rechten en belangen van diegenen die vanwege hun persoonlijke situatie onvoldoende zelfredzaam zijn en niet in staat zijn te participeren in de samenleving. De gemeenteraad moet in een verordening vastleggen op welke wijze ingezetenen betrokken worden bij de uitvoering van de WMO. Daarbij moeten nadrukkelijk cliënten of hun vertegenwoordigers betrokken worden. De wetgever verwacht daarnaast ook dat de gemeente ruimte biedt voor het realiseren van eigen initiatieven van inwoners gericht op het bieden van ondersteuning in de eigen woonomgeving. Vanaf 2015 stelt de Jeugdwet de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp.


Burgerparticipatie is de kern van de RMDO opdracht. Daarom werken wij met:
                                                                                                            

* een Koepelorganisatie Zorg en Welzijn, die belangengroeperingen en burgers verenigt die zich richten op de zorg en het welzijn van burgers met een , lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking dan wel met psychische of psychosociale problemen.

* een Koepelorganisatie Demografie & Cultuur, die zich met stads- en dorpsraden, deskundigen, bewoners en betrokkenen richt op gevolgen en mogelijkheden van veranderde samenstelling van de bevolking in de gemeente Sluis met betrekking  tot Leefbaarheid, Burgerparticipatie, het brede terrein van Cultuur en sociaaleconomische aspecten, zoals recreatie en toerisme, mobiliteit en de energietransitie.

Adviezen die de gemeente vraagt of die burgers of maatschappelijke organisaties of de RMDO zelf nodig vinden, worden in werkgroepen besproken en voorbereid. Deze werkgroepen worden samengesteld uit leden van de RMDO en de Koepelorganisaties, aangevuld met burgers die, vanwege hun kennis en ervaring, op vrijwillige basis willen meewerken om goede adviezen op te stellen.                              


De RMDO is onafhankelijk en staat vrij van politieke stromingen in de gemeente.