Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling


Demografie

Dit beleidsterrein is ingesteld om over een breed spectrum van onderwerpen te anticiperen op demografische ontwikkelingen binnen de gemeente Sluis. Het gaat dan om bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening, recreatie en toerisme, mobiliteit (incl. openbaar vervoer), wonen, leefbaarheid kleine kernen, energietransitie, ruimtelijke ontwikkeling en de mogelijke gevolgen daarvan die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid en ontwikkeling in de 16 kernen van de gemeente.

Door onderzoek en ad hoc raadpleging van vertegenwoordigers en deskundigen uit de bevolking, het bedrijfsleven, verenigingen, stads- en dorpsraden, maatschappelijke organisaties en externe deskundigen worden, zowel gevraagd als ongevraagd, adviezen en voorstellen uitgebracht aan het bestuur van de gemeente. Door gezamenlijk na te denken over oplossingen voor knelpunten en problemen kan een positieve bijdrage geleverd worden aan de leefbaarheid in alle kernen van de gemeente Sluis.

 

Cultuur

De RMDO streeft naar voldoende aanbod van voorzieningen, samenwerking en inhoudelijke afstemming voor de meer dan 200 verenigingen, stichtingen en clubs. Allemaal organisaties op het gebied van sport, muziek, dans, theater, toneel, natuur, beeldende kunst etc. die functioneren dankzij vrijwilligers die zich met veel enthousiasme inzetten voor hun vereniging. De RMDO stelt zich ten doel om cultuurbeleid een zodanige bijdrage te laten leveren dat het een afspiegeling vormt van wat binnen de gemeenschap leeft, maar tevens toeristen en bezoekers iets extra’s te bieden heeft.

Daarnaast zet de RMDO zich in om het rijke cultuuraanbod van de gemeente meer bekend te maken en meer en beter te integreren in de gehele promotie, marketing en positionering van de gemeente Sluis. Hiermee kan een sterke verbinding gelegd worden tussen de toeristische kuststreek en het cultuur historische achterland.

 

Onderwijs

In de paragraaf over demografie is al betoogd dat de gemeente Sluis zich moet voorbereiden op de demografische ontwikkelingen van de toekomst: vergrijzing en ontgroening in dit gebied. Dit heeft verregaande gevolgen voor het aanbod van onderwijs en de arbeidsmarkt. Om kernen leefbaar te houden zijn voldoende  kinderopvang, basisscholen  en sportaccommodaties een voorwaarde, evenals het centrale aanbod van voortgezet onderwijs en een bereikbare aansluiting op middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs..

De RMDO adviseert het college vanuit het standpunt zich te beperken en concentreren op die aspecten van de onderwijsketen waar de gemeente een duidelijke meerwaarde kan leveren en het onderwijsaanbod in stand houdt ten opzichte van de huidige onderwijsinstellingen en i.s.m. het bedrijfsleven. Initieer en ondersteun de mogelijkheden voor grensontkennend onderwijs, zodat ouders, leerlingen en ondernemingen het aangeboden onderwijs in de Zwinregio en Kanaalzone optimaal kunnen benutten.


Arbeidsmarkt

Een groot deel van de beroepsbevolking in de gemeente Sluis werkt vooral (deeltijd) in het toerisme,  de industrie in de Kanaalzone, zorgsector, midden- en kleinbedrijf, landbouw en detailhandel. Door de krimp en demografische ontwikkeling en recent versterkt door de coronacrisis is duidelijk geworden dat bedrijfstakken als het toerisme en de detailhandel erg kwetsbaar zijn.

De RMDO adviseert het College de toenemende disbalans op de arbeidsmarkt en de gevolgen van de coronacrisis met een Zeeuws Vlaams aanvalsplan aan te pakken. Na een gedetailleerde inventarisatie onder ondernemers naar hun werknemersbehoeften in de komende drie tot vijf jaar en een analyse hoe het lokale en regionale onderwijs hierin kan voorzien, kan gericht aan oplossingen worden gewerkt. Ook geeft  de RMDO het College in overweging zelf meer initiatief te nemen om samen met de Rijksoverheid en Belgische overheden de grensoverschrijdende obstakels m.b.t. de arbeidsmarkt op te heffen of toestemming te vragen een proefproject te starten waarin voor werknemers de administratieve complexiteit wordt opgelost.

De RMDO bepleit bij  het College de randvoorwaarden voor nieuw te vestigen ondernemingen, zoals beschikbare grond, beschikbaarheid van glasvezelkabel, 5G en andere snelle digitale infrastructuur optimaal te bewerkstelligen.  Het aanwezige arbeidspotentieel in relatie te brengen met de te werven arbeidsintensieve ondernemingen en voor (meekomende) werknemers van andersoortige bedrijven de relevante woningen beschikbaar te hebben. De mogelijke negatieve gevolgen van de Coronacrisis op de arbeidsmarkt om te buigen in nieuwe werkgelegenheid in de energietransitie, zorgsector (e-Health), regionale voedselproductie, jaarrond toerisme en andere kansrijke sectoren.