De Koepel Zorg en Welzijn is een essentieel onderdeel van de RMDO en is direct verbonden aan alle beleidszaken die met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te maken hebben. Het aandachtsgebied is zorg en welzijn in brede zin. Dit kan variëren van de zorginfrastructuur in West Zeeuws-Vlaanderen, zoals verwoord in Toekomstige Zorg, tot inrichten van de jeugdhulp en van toegankelijkheid voor mensen met beperking tot gebruik van de WMO-taxi. De Koepel Zorg en Welzijn werkt voor haar gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College samen met belangengroeperingen die actief zijn in de Zorg en voor het Welzijn van burgers met of zonder een leeftijd-, lichamelijke-, verstandelijke- of zintuiglijke beperking, maar ondersteuning nodig hebben vanuit de WMO of binnen het Sociaal Domein. Door de WMO is de gemeente verplicht zorg en ondersteuning te bieden aan alle inwoners die daar behoefte aan hebben. Dat de gemeente deze taken en verantwoordelijkheden maximaal oppakt en professioneel zo goed mogelijk laat uitvoeren, stelt de koepel Zorg en Welzijn centraal in haar taakstelling.

De Koepel Zorg en Welzijn stelt zich ook ten doel de op te stellen adviezen een representatieve afspiegeling te laten zijn van wat er leeft bij de betrokken doelgroepen en bewoners. Behalve haar contacten en samenwerking met de belangengroeperingen staat de Koepel ook open voor vragen en opmerkingen van individuele burgers. De RMDO en de Koepel onderzoeken en verzamelen visies en ervaringen ter voorbereiding op uit te brengen adviezen. Gelijktijdig verzameld de Koepel praktijkinformatie over het gemeentelijk WMO beleid in de zorg. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen t.a.v. zorg en welzijn in de gemeente en snel te kunnen reageren op deze ontwikkelingen is er maandelijks een overleg Sociaal Domein met de contact ambtenaar van de gemeente.

De koepel werkt als volgt:

* Adviesonderwerpen, die van de leden van de Koepel zelf komen of worden ingebracht door derden vanuit hun praktijkervaring;

* Gevraagde adviezen en ongevraagde adviezen vanuit de Bestuursagenda van de gemeente en het overleg Sociaal Domein, wanneer het over voorgenomen beleid of een voorgenomen besluit gaat;

* Volgt en evalueert de uitvoering en toepassing van het vastgestelde beleid.

Adviezen, aan-opmerkingen en zienswijzen worden namens de RMDO gezonden aan het college van B&W. Het resultaat van deze werkwijze is te vinden onder het tabblad ‘Actueel’ of onder ‘Archief’ op deze website.

De vrijwilligers en medewerkers in de Koepel Zorg en Welzijn zijn altijd op één of andere manier werkzaam in of betrokken bij de WMO of het Sociaal Domein of zijn deskundig op dit vakgebied. Zij worden geacht in de Koepel te werken vanuit het gemeenschappelijk belang voor die bewoners, waarop de gemeente haar beleid richt en samen met instellingen en maatschappelijke organisaties uitvoert.


Samenstelling Koepel Zorg en Welzijn

RMDO (Suzie van Hoeve, Paula Bokelaar en Gerard Walraven)

Dementievriendelijk Sluis

Mantelzorg organisatie

Cliëntenraad Okkernoot

Ouder van GGZ cliënt en ervaringsdeskundige

Buurtzorg

Ervaringsdeskundige Jeugdzorg

Diaconie

Contactambtenaar gemeente Sluis